سرپرستی شعب استان خراسان رضوی
شعبه تربت حیدریه - کد 1416
دفاترخدمات بانکی روستایی بخش زاوه شهرستان تربت حیدریه
PINPAD POS ATM SIMIA فاکس تلفن ادرس مسئول نام دفتر کد دفتر  
میرزائی
پطرو
40493 1
05323633203 05323633333 شهرستان زاوه روستای گلسرا شاه ولی
گلسرا
40642 2
5323763455 5323763455 شهرستان زاوه کاریزک ناگهانی شجیعی
كاريزگ ناگهاني
41364 3
محمو دزاده
كشكك
41569 4
05323933201 05323933333 شهرستان زاوه بخش سليمان روستاي بيدوي میزابیگی
بيدوي
42620 5
کوهجانی
گوجي
42623 6
3623455 05323623333 شهرستان زاوه بخش سلیمان روستای ژرف مختاری
ژرف
45007 7
عمرانی
ساق
46495 8
مهدوی خواه
قلعه نوصفي آباد
46854 9
حاتمی
سهل آباد
47779 10
جهانشیری
صفي اباد
48107 11
ملک پور
ده نو
48160 12
3853455 3853333 شهن اباد ملائی
شهن آباد
48670 13
05323783455 05323783333 خراسان رضوی شهرستان زاوه قلعه اقا حسن اسداله زاده
قلعه آقا حسن
48831 14
ادمی
حاجي اباد
50689 15
5323893202 5323893333 شهرستان زاوه بخش مرکزی روستای قلعه نی فولادی
قلعه ني
51367 16
حيدري
كنگ عليا
51817 17
باقری
كاريز بالا
52305 18
جهاشیری
ميرپسند
53333 19
3813204 3813333 شهرستان زاوه روستاي عليك تیموری
عليك
54217 20
اسدیان
كلاته زنگنه
54604 21
بابا خانی
مرغزار
54840 22
05323953455 05323953333 شاهين عليا09159318690 سربیشگی
شاهين عليا
55464 23
فاطمه جعفري
كاهيجه
56401 24
گرگعلی
ريگان
57195 25
قلیچ
سرگلان
57643 26
خدادادی
جعفراباد
58950 27
کیهانی
ابرود
63109 28
مروج
چخماق
65620 29
طهماسبی
زاوه
69729 30