سرپرستی شعب استان خراسان رضوی
شعبه تربت حیدریه - کد 1416
دفاترخدمات بانکی روستایی بخش زاوه شهرستان تربت حیدریه
PINPAD POS ATM SIMIA فاکس تلفن ادرس مسئول نام دفتر کد دفتر  
53833644 شهرستان زاوه روستای پطرو امین صبوری
پطرو
40493 1
5323763455 5323763455 شهرستان زاوه کاریزک ناگهانی شجیعی
كاريزگ ناگهاني
41364 2
محمو دزاده
كشكك
41569 3
05323933201 05323933333 شهرستان زاوه بخش سليمان روستاي بيدوي میزابیگی
بيدوي
42620 4
شهرستان زاوه روستای شهوار علی اکبر قره بهادری
شهوار
44312 5
عمرانی
ساق
46495 6
مهدوی خواه
قلعه نوصفي آباد
46854 7
حاتمی
سهل آباد
47779 8
جهانشیری
صفي اباد
48107 9
ملک پور
ده نو
48160 10
05153853312 05153853040 زاوه - شهن اباد عباس بی نظیر
شهن آباد
48670 11
05323783455 05323783333 خراسان رضوی شهرستان زاوه قلعه اقا حسن اسداله زاده كريم
قلعه آقا حسن
48831 12
ادمی
حاجي اباد
50689 13
حيدري
كنگ عليا
51817 14
جهاشیری
ميرپسند
53333 15
3813204 3813333 شهرستان زاوه روستاي عليك تیموری
عليك
54217 16
بابا خانی
مرغزار
54840 17
05323953455 05323953333 شاهين عليا09159318690 سربیشگی
شاهين عليا
55464 18
گرگعلی
ريگان
57195 19
قلیچ
سرگلان
57643 20
مروج
چخماق
65620 21
طهماسبی
زاوه
69729 22