سرپرستی شعب استان خراسان رضوی
شعبه تربت حیدریه - کد 1416
دفاترخدمات بانکی روستایی بخش زاوه شهرستان تربت حیدریه
PINPAD POS ATM SIMIA فاکس تلفن ادرس مسئول نام دفتر کد دفتر  
05323633203 05323633333 شهرستان زاوه روستای گلسرا شاه ولی
گلسرا
40642 1
5323763455 5323763455 شهرستان زاوه کاریزک ناگهانی شجیعی
كاريزگ ناگهاني
41364 2
محمو دزاده
كشكك
41569 3
05323933201 05323933333 شهرستان زاوه بخش سليمان روستاي بيدوي میزابیگی
بيدوي
42620 4
کوهجانی
گوجي
42623 5
3623455 05323623330 شهرستان زاوه بخش سلیمان روستای ژرف حسن زاده
ژرف
45007 6
عمرانی
ساق
46495 7
مهدوی خواه
قلعه نوصفي آباد
46854 8
حاتمی
سهل آباد
47779 9
جهانشیری
صفي اباد
48107 10
ملک پور
ده نو
48160 11
ادمی
حاجي اباد
50689 12
5323893202 5323893333 شهرستان زاوه بخش مرکزی روستای قلعه نی فولادی
قلعه ني
51367 13
حيدري
كنگ عليا
51817 14
باقری
كاريز بالا
52305 15
جهاشیری
ميرپسند
53333 16
3813204 3813333 شهرستان زاوه روستاي عليك تیموری
عليك
54217 17
اسدیان
كلاته زنگنه
54604 18
بابا خانی
مرغزار
54840 19
05323953455 05323953333 شاهين عليا09159318690 سربیشگی
شاهين عليا
55464 20
فاطمه جعفري
كاهيجه
56401 21
گرگعلی
ريگان
57195 22
قلیچ
سرگلان
57643 23
کیهانی
ابرود
63109 24
مروج
چخماق
65620 25
طهماسبی
زاوه
69729 26