سرپرستی شعب استان خراسان رضوی
شعبه تربت حیدریه - کد 1416
دفاترخدمات بانکی روستایی بخش زاوه شهرستان تربت حیدریه
PINPAD POS ATM SIMIA فاکس تلفن ادرس مسئول نام دفتر کد دفتر  
میرزائی
پطرو
40493 1
05323633203 05323633333 شهرستان زاوه روستای گلسرا شاه ولی
گلسرا
40642 2
5323763455 5323763455 شهرستان زاوه کاریزک ناگهانی شجیعی
كاريزگ ناگهاني
41364 3
محمو دزاده
كشكك
41569 4
05323933201 05323933333 شهرستان زاوه بخش سليمان روستاي بيدوي میزابیگی
بيدوي
42620 5
کوهجانی
گوجي
42623 6
3623455 05323623333 شهرستان زاوه بخش سلیمان روستای ژرف مختاری
ژرف
45007 7
عمرانی
ساق
46495 8
مهدوی خواه
قلعه نوصفي آباد
46854 9
حاتمی
سهل آباد
47779 10
جهانشیری
صفي اباد
48107 11
ملک پور
ده نو
48160 12
3853455 3853333 شهن اباد ملائی
شهن آباد
48670 13
ادمی
حاجي اباد
50689 14
5323893202 5323893333 شهرستان زاوه بخش مرکزی روستای قلعه نی فولادی
قلعه ني
51367 15
حيدري
كنگ عليا
51817 16
باقری
كاريز بالا
52305 17
جهاشیری
ميرپسند
53333 18
3813204 3813333 شهرستان زاوه روستاي عليك تیموری
عليك
54217 19
اسدیان
كلاته زنگنه
54604 20
بابا خانی
مرغزار
54840 21
05323953455 05323953333 شاهين عليا09159318690 سربیشگی
شاهين عليا
55464 22
فاطمه جعفري
كاهيجه
56401 23
گرگعلی
ريگان
57195 24
قلیچ
سرگلان
57643 25
کیهانی
ابرود
63109 26
مروج
چخماق
65620 27
طهماسبی
زاوه
69729 28