سرپرستی شعب استان خراسان رضوی
شعبه تربت حیدریه - کد 1416
دفاترخدمات بانکی روستایی بخش زاوه شهرستان تربت حیدریه
PINPAD POS ATM SIMIA فاکس تلفن ادرس مسئول نام دفتر کد دفتر  
53833644 شهرستان زاوه روستای پطرو امین صبوری
پطرو
40493 1
5323763455 5323763455 شهرستان زاوه کاریزک ناگهانی شجیعی
كاريزگ ناگهاني
41364 2
محمو دزاده
كشكك
41569 3
05323933201 05323933333 شهرستان زاوه بخش سليمان روستاي بيدوي میزابیگی
بيدوي
42620 4
شهرستان زاوه روستای شهوار علی اکبر قره بهادری
شهوار
44312 5
53623330 زاوه ----ژرف حسن زاده
ژرف
45007 6
عمرانی
ساق
46495 7
مهدوی خواه
قلعه نوصفي آباد
46854 8
حاتمی
سهل آباد
47779 9
جهانشیری
صفي اباد
48107 10
ملک پور
ده نو
48160 11
05153853312 05153853040 زاوه - شهن اباد عباس بی نظیر
شهن آباد
48670 12
05323783455 05323783333 خراسان رضوی شهرستان زاوه قلعه اقا حسن اسداله زاده كريم
قلعه آقا حسن
48831 13
ادمی
حاجي اباد
50689 14
5323893202 5323893333 شهرستان زاوه بخش مرکزی روستای قلعه نی فولادی
قلعه ني
51367 15
حيدري
كنگ عليا
51817 16
جهاشیری
ميرپسند
53333 17
3813204 3813333 شهرستان زاوه روستاي عليك تیموری
عليك
54217 18
بابا خانی
مرغزار
54840 19
05323953455 05323953333 شاهين عليا09159318690 سربیشگی
شاهين عليا
55464 20
گرگعلی
ريگان
57195 21
اسدیان
نصيراباد
57584 22
قلیچ
سرگلان
57643 23
مروج
چخماق
65620 24
طهماسبی
زاوه
69729 25