سرپرستی شعب استان خراسان رضوی
شعبه تربت حیدریه - کد 1416
دفاترخدمات بانکی روستایی بخش زاوه شهرستان تربت حیدریه
PINPAD POS ATM SIMIA فاکس تلفن ادرس مسئول نام دفتر کد دفتر  
53833644 شهرستان زاوه روستای پطرو امین صبوری
پطرو
40493 1
5323763455 5323763455 شهرستان زاوه کاریزک ناگهانی شجیعی
كاريزگ ناگهاني
41364 2
محمو دزاده
كشكك
41569 3
شهرستان زاوه روستای شهوار علی اکبر قره بهادری
شهوار
44312 4
53823992 53823992 باجه پست بانک ساق حسین کلمات
ساق
46495 5
مهدوی خواه
قلعه نوصفي آباد
46854 6
حاتمی
سهل آباد
47779 7
جهانشیری
صفي اباد
48107 8
ملک پور
ده نو
48160 9
ادمی
حاجي اباد
50689 10
حيدري
كنگ عليا
51817 11
جهاشیری
ميرپسند
53333 12
3813204 3813333 شهرستان زاوه روستاي عليك تیموری
عليك
54217 13
بابا خانی
مرغزار
54840 14
05323953455 05323953333 شاهين عليا09159318690 سربیشگی
شاهين عليا
55464 15
گرگعلی
ريگان
57195 16
قلیچ
سرگلان
57643 17
مروج
چخماق
65620 18
طهماسبی
زاوه
69729 19